ในวันสอบภาควิชาการ ผู้สมัครสอบจะต้องนำเอกสารมาดังนี้     1. บัตรประชาชนตัวจริง หากไม่ได้นำมาถือว่าหมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ     2. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หากไม่ได้นำมาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 10 บาท     ผู้สมัครสอบที่นำสิ่งของมีค่าติดตัวมาด้วยในวันสอบ ทางศูนย์สอบธรรมศาสตร์ฯ มีล็อคเกอร์ให้บริการเช่า ราคา 30 บาท     ในการเข้าห้องสอบ สามารถเริ่มเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น.     | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 0 2930 3489