ระบบวัดผลประเมินผลการเรียน

ประกาศผลการเรียน นักเรียนช่างฝีมือทหาร
หลักสูตร ปวช. และ ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2562ติดต่อเจ้าหน้าที่: mtts@rtarf.mi.th