Main content

Alert message

 รร.ชท.สปท. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จัดบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด 19  ประกาศกำหนดการสอบ นชท. รอบที่ 2 (ปวช.)

ประกาศกำหนดการสอบ นชท. รอบที่ 2 (ภาคปกติ) 
ประกาศกำหนดการจัดการสอบ ดาวโหลดเอกสาร
คำชี้แจงการปฏิบัติในการตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ และสอบพลศึกษา ดาวโหลดเอกสาร
รายชื่อผู้เข้าสอบรอบ 2 ดาวโหลดเอกสาร
ผังการทดสอบร่างกาย ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มบัตรตรวจโรค ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มกรอกผลการตรวจร่างกาย ดาวโหลดเอกสาร
แบบสอบถามภาวะสุขภาพ ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าตรวจโรค

** สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.64 10.00 น. ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขาเป็นต้นไป **

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศกำหนดการสอบ นชท. รอบที่ 2 (ภาคสมทบ) 
ประกาศกำหนดการจัดการสอบ ดาวโหลดเอกสาร
คำชี้แจงการปฏิบัติในการตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ และสอบพลศึกษา ดาวโหลดเอกสาร
รายชื่อผู้เข้าสอบรอบ 2 ดาวโหลดเอกสาร
ผังการทดสอบร่างกาย ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มบัตรตรวจโรค ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มกรอกผลการตรวจร่างกาย ดาวโหลดเอกสาร
แบบสอบถามภาวะสุขภาพ ดาวโหลดเอกสาร
สรุปรายชื่อส่งผลตรวจร่างกาย ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าตรวจโรค

** สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.64 10.00 น. ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขาเป็นต้นไป **

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
รายละเอียดคลิก.. 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ
รายละเอียดคลิก.. 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
รายละเอียดคลิก.. 


ระเบียบการและวิธีการสมัคร ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ
รายละเอียดคลิก.. 

ระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
รายละเอียดคลิก.. 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
รายละเอียดคลิก..

ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
รายละเอียดคลิก..

ประกาศ ปวส.
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร ปวส. ในวันศุกร์ที่ 21 มิ.ย.64 ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ผ่านทาง QR-Code

ดาวโหลดรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ คลิก...

ดาวโหลดรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. คลิก...กลุ่มไลน์ ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์

กลุ่มไลน์ ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ฯ


ประกาศการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการและวิธีการสมัคร ปวส. 2564
รายละเอียดคลิก.. 

ประกาศรับสมัคร ปวส. 2564
รายละเอียดคลิก.. 

ใบสมัคร ปวส. 2564
รายละเอียดคลิก.. การสอบคัดเลือกยุคคลเข้าเป็น นชท. รอบที่ 2 ณ รร.ชท.สปท


กำหนดการปฏิบ้ติ นชท. ภาคปกติ ระดับ ปวช. ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 (เปลี่ยนแปลง)

กำหนดการปฏิบ้ติ นชท. ภาคสมทบ ระดับ ปวช. ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 (เปลี่ยนแปลง)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชาสัมพันธ์การให้โควตานักศึกษาระดับ ปวช. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

: ลงวันที่ 14 ต.ค.63

กำหนดการชำระเงิน ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ปวส. ภาคสมทบ 2563 ให้มารายงานตัวลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 2 ก.ค.63 เวลา 0900-1200 โดยเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา ปวช./ม.6 สำเนาบัตรผู้ปกครอง พร้อมเงินค่าลงทะเบียน 

: ลงวันที่ 29 มิ.ย.63

บ.อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พัฒนา จำกัด รับสมัครบุคลลากรช่างเชื่อม 4 ตำแหน่ง (รับสมัครงาน)  

: ลงวันที่ 29 มิ.ย.63

ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทบ. ๓๔๙-๐๐๑ (ใบสมัคร รด.)  

: ลงวันที่ 12 มิ.ย.63