Main content

Alert message

- ประกาศ -

ขอให้ นชท. ภาคปกติและภาคสมทบ ระดับ ปวช. และ ปวส.
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด โรคเชื้อไวรัส Covid-19
วันที่ 19-20 ต.ค.64 และ 25 ต.ค.64 ณ อาคารประกอบกิจกรรม รร.ชท.
 
รายละเอียด
หมายเหตุ
รายชื่อ นชท. รับวัคซีน วันที่ 19 ต.ค.64
ดาวน์โหลดรายชื่อ (คลิก)
รายชื่อ นชท. รับวัคซีน วันที่ 20 ต.ค.64
ดาวน์โหลดรายชื่อ (คลิก)
รายชื่อ นชท. รับวัคซีน วันที่ 25 ต.ค.64
ดาวน์โหลดรายชื่อ (คลิก)
การปฏิบัติของ นชท. ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
ดาวน์โหลดรายละเอียด (คลิก)