Main content

Alert message

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

เอกสารลงทะเบียนเรียน และใบชำระเงิน (ปวช. และ ปวส.) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

กำหนดการปฏิบ้ติ ภาคปกติ (ปวช.) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

กำหนดการปฏิบ้ติ ภาคสมทบ (ปวช.) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

กำหนดการปฏิบ้ติ ภาคสมทบ (ปวส.) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

แบบสำรวจความพึงพอใจ - ระบบประกาศผลการเรียน online คลิก.. 

สทพ.นทพ. จัดสำรวจความต้องการสมัครงาน และประเภทของงานที่สนใจ ในการจัดงานวันนัดพบแรงงานทหารและประชาชน 2564 โดยส่งข้อมูลภายใน 22 พ.ย.64 รายละเอียดคลิก.. 

นชท. ภาคสมทบ ที่สนใจกู้ กยศ. รายใหม่ ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ online เพื่อรับสิทธิ์ วันนี้ - 31 ก.ค.64 หากพ้นกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดคลิก..

ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทบ. ๓๔๙-๐๐๑ (ใบสมัคร รด.)