Main content

Alert messageประกาศผลการเรียน นชท. ระดับ ปวช. ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

เอกสารลงทะเบียนเรียน และใบชำระเงิน (ปวช. และ ปวส.) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

กำหนดการปฏิบ้ติ ภาคปกติ (ปวช.) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

กำหนดการปฏิบ้ติ ภาคสมทบ (ปวช.) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

กำหนดการปฏิบ้ติ ภาคสมทบ (ปวส.) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

แบบสำรวจความพึงพอใจ - ระบบประกาศผลการเรียน online คลิก.. 

สทพ.นทพ. จัดสำรวจความต้องการสมัครงาน และประเภทของงานที่สนใจ ในการจัดงานวันนัดพบแรงงานทหารและประชาชน 2564 โดยส่งข้อมูลภายใน 22 พ.ย.64 รายละเอียดคลิก.. 

นชท. ภาคสมทบ ที่สนใจกู้ กยศ. รายใหม่ ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ online เพื่อรับสิทธิ์ วันนี้ - 31 ก.ค.64 หากพ้นกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดคลิก..

ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทบ. ๓๔๙-๐๐๑ (ใบสมัคร รด.)