Main content

Alert message

หลักสูตร ปวช. (ปกติ)
รายละเอียดการรับสมัคร   

      - รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ช่วง ม.ค. - มี.ค.    

      - วุฒิ ม.3 เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 (หากกำลังเรียนอยู่ ม.3 เทอมสุดท้ายสามารถสมัครได้) หรือคนที่มีวุฒิ ม.3 แล้ว และอายุไม่เกินที่กำหนด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พุทธศักราช 2559 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 6 สาขาวิชาชีพ ได้แก่

        1. วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

        2. วิชาชีพช่างกลโรงงาน

        3. วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ

        4. วิชาชีพช่างยานยนต์

        5. วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง

        6. วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

นักเรียนช่างฝีมือทหาร ซึ่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะมีความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชาชีพ ดังนี้


1. สาขาวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

     

มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร สามารถทำความสะอาดระบบหล่อลื่น ตรวจเช็ค ความผิดปกติด้วยสายตา ตรวจสอบหน้าที่การทำงาน  ตรวจสภาพฟิวส์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น อัดจารบี ตรวจเช็คความร้อน การสั่นสะเทือนเครื่องจักร ปรับแต่งสายพาน เฟืองโซ่ ซ่อม สร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขนาดเล็กด้วย เลื่อยมือ ตะไบ เจาะรูทำเกลียว วัดและตรวจสอบความสึกหรอของชิ้นส่วนเพลา ด้วยเครื่องมือวัดละเอียดตรวจสอบ การทำงาน งานติดตั้ง เครื่องจักรกลขนาดเล็ก งานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ระบบงานท่อ ระบบงาน ทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ตรวจสภาพระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายในออฟฟิตขนาดเล็ก


2. สาขาวิชาชีพช่างกลโรงงาน

     

มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร สามารถอ่านแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล สัญลักษณ์มาตรฐาน และเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการขึ้นรูปชิ้นงานและชิ้นส่วนเครื่องมือกลด้วยเครื่องจักรพื้นฐานได้ และขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) และตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล และซ่อมบำรุงเครื่องมือกล


3. สาขาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ

     

มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการเชื่อม งานเชื่อมแบบลวดหุ้มฟลั๊กซ์ (SMAW), งานเชื่อมอาร์คทังสเตน (TIG), งานเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุม (GMAW), งานเชื่อมตัดใต้น้ำ, งานเชื่อมแก๊ส, กลศาสตร์เครื่องกล, มาตรฐานงานเชื่อมในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังศึกษางานโครงสร้างความแข็งแรงของวัสดุ และสามารถออกแบบรอยต่องานเชื่อม รวมถึงเขียนแบบงานเชื่อม งานโลหะแผ่น ตลอดจนถึงการทดสอบวัสดุ โลหะวิทยาในงานเชื่อม และงานสี


4. สาขาวิชาชีพช่างยานยนต์

     

มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและสามารถปฏิบัติงานบริการในกลุ่มงานช่างยานยนต์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อาทิเช่น งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถยนต์ งานระบบเกียร์อัตโนมัติ งานเครื่องยนต์เล็ก งานรถจักรยานยนต์ งานระบบไฟฟ้ารถยนต์ เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับอากาศรถยนต์ งานบำรุงรักษารถยนต์ การขับรถยนต์ รวมถึงการจัดการศูนย์บริการรถยนต์ เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่างยานยนต์ ได้ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพที่กำหนดตรงตามความต้องการของส่วนราชการ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ


5. สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง

     

มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและสามารถปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างไฟฟ้ากำลังตามหลักการและกระบวนการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อาทิเช่น การอ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้า และประมาณราคา การติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร และนอกอาคาร งานซ่อมบำรุง รักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง งานซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า งานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ งานบริการทางไฟฟ้า เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้ากำลังได้ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพที่กำหนดตรงตามความต้องการของส่วนราชการ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ


6. สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

     

มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและสามารถปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อาทิเช่น การอ่านแบบ เขียนแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินราคาและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การคิดวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไข รวมทั้งคิดแยกแยะประเด็นปัญหาในทางวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบ ติดตั้ง และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบเสียง งานระบบภาพ งานระบบสื่อสารและงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องรับ เครื่องส่งวิทยุ ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์นิกส์ ได้ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพที่กำหนดตรงตามความต้องการของส่วนราชการ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ


หลักสูตรประจำ

๑. จำนวนที่รับเข้าศึกษา เป็นไปตามความต้องการของเหล่าทัพ และส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงกลาโหม ของแต่ละปี 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 

๒.๑ เป็นชายโสด 

๒.๒ มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

๒.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ ๑ เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา ถ้าเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน ๒๑ ปี (พ.ศ.ปัจจุบัน -   พ.ศ.เกิด) แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

๒.๔ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

๒.๕ มีสุขภาพสมบูรณ์ และไม่มีโรคขัดกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

๓. เวลาเรียน (เป็นนักเรียนอยู่ประจำ)

-  วันจันทร์ - วันศุกร์

๔. ระหว่างศึกษา นักเรียนช่างฝีมือทหาร จะได้รับ 

๔.๑ เบี้ยเลี้ยงวันละ ๑๑๑.- บาท 

๔.๒ วัสดุฝึกและศึกษาตลอดหลักสูตร 

๔.๓ ตำราเรียนจากบริการห้องสมุด รร.ชท.

๔.๔ การรักษาพยาบาลโดยกองพยาบาลโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 

๔.๕ การพักอาศัยอยู่หอพักประจำ 

๕. นักเรียนช่างฝีมือทหารที่สำเร็จการศึกษา ทางราชการจะดำเนินการ

๕.๑ บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

๕.๒ อัตราเงินเดือนขั้นต้นตามวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.๑ ชั้น ๑๕.๕ เงิน ๙,๓๓๐.- บาท) กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

๕.๓ รับราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของเวลาศึกษา