Main content

Alert message

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการ ครู และนักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง ชั้นปีที่ 2 ในการเยี่ยมชม ดูกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร