Main content

Alert message

รายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2563

** รับสมัครทาง อินเทอร์เน็ต เท่านั้น

** ระบบจะเปิดรับสมัครในวันที่ 6 ม.ค. 2563

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัคร และสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ และ ภาคสมทบ
วันที่ 6 มกราคม 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2563

หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. ไฟล์รูปภาพของผู้สมัคร สกุล jpg ขนาดไม่เกิน 300 KB

  2. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

       (นับจาก "วันที่ออกบัตร" ต้องไม่ทำก่อนปี 2561)

สาขาที่เปิดรับสมัคร

  1. หลักสูตร ปวช. ภาคปกติ

  2. หลักสูตร ปวช. ภาคสมทบ