รหัสประจำตัวสอบ :
 
หมายเลขประจำตัวสอบของท่าน คือ :
:

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

ผู้สอบผ่านรอบสุดท้ายให้อ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับการแสดงตนผ่านระบบออนไลน์

ในวันพุธที่ ๒๕ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ให้สแกน QR Code เข้ากลุ่ม Line
แล้วแจ้งรหัสประจำตัวพร้อมชื่อ-นามสกุล

เพื่อยืนยันตนเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้าย ให้อ่านคำชี้แจง ได้ที่นี่ --->