" อาชีวะเรียนที่ไหนก็ได้

แต่ถ้าจะเป็นช่างที่มี วินัย

ต้องที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร "

ประกาศเรียกบุคคลสำรองทดแทนผู้สละสิทธิ์ ภาคปกติ (สำรองอันดับที่ 89 - 110)

**** หากมีการสละสิทธิ์เพิ่มเติม จะเรียกบุคคลสำรองทดแทนตามลำดับ **** **** หมายเหตุ การเรียกบุคคลสำรองทดแทนทาง รร. จะแจ้งผ่านทาง website และติดต่อบุคคลสำรอง โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ 063 618 0856 เท่านั้น ****

ประกาศเรียกบุคคลสำรองทดแทนผู้สละสิทธิ์ ภาคสมทบ (สำรองอันดับที่ 85 - 99)

**** หากมีการสละสิทธิ์เพิ่มเติม จะเรียกบุคคลสำรองทดแทนตามลำดับ **** **** หมายเหตุ การเรียกบุคคลสำรองทดแทนทาง รร. จะแจ้งผ่านทาง website และติดต่อบุคคลสำรอง โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ 063 618 0856 เท่านั้น ****

ประกาศเรียกบุคคลสำรองทดแทนผู้สละสิทธิ์ ภาคปกติ (สำรองอันดับที่ 1 - 88)


ประกาศเรียกบุคคลสำรองทดแทนผู้สละสิทธิ์ ภาคสมทบ (สำรองอันดับที่ 1 - 84)