ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง


ชื่อเรื่อง
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำเนินการขายหนังสือเรียน นชท.ภาคปกติ ภาคปลาย 2566 จำนวน 69 รายการ
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปีงยประทาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่ 2 )
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายรับของสถานศึกษา และสถานพยาบาล พ.ค.66
4 ขออนุมัติความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ 2566
5 ขออนุมัติความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ 2566 เงินรายรับสถานศึกษาและรายรับสถานพยาบาล
6 ขออนุมัติความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ 2565
7 ขออนุมัติความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
8 ขออนุมัติความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
9 ขออนุมัติความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564สรุปผลรายเดือน


ชื่อเรื่อง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงรอบประจำเดือน ต.ค.66
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงรอบประจำเดือน ก.ย.66
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงรอบประจำเดือน ส.ค.66
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงรอบประจำเดือน ก.ค.66
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงรอบประจำเดือน มิ.ย.66
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.66
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.66
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.66
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.66
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.66
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.65
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.2565
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.2565
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.2565
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.2565
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.2565
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.2565
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.2565
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2565
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.2565
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.2565
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.2565
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.2564
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.2564
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.2564
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.2564
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.2564
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.2564
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.2564
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.2564
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2564
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.2564
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.2564
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส


ชื่อเรื่อง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ประจำ ปีงบประมาณ 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง


ชื่อเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะ ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำเนินการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง จำนวน 1 งาน
2 ประกาศผู้ชนะ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการขายหนังสือเรียน นชท.ภาคสมทบ ภาคปลาย 2566 จำนวน 69 รายการ
3 ประกาศผู้ชนะการคัดลือกให้ดำเนินการขายยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
4 ประกาศผู้ชนะการคัดลือกให้ดำเนินการขายยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
5 ผู้ชนะการเสนอราคา ให้ดำเนินการขายยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
6 ประกาศผู้ชนะ การจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารกองบัญชาการ กรมนักเรียน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และสาธารณูปโภค จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท
7 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารประกอบกิจกรรม จำนวน 1 งาน
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการขายครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมระบบกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ
9 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำเนินการชายวัสดุสำหรับสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ นชท. จำนวน 357 รายการ
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา (วิทยาศาสตร์) ครั้งที่ ๔ จำนวน ๔ รายการ
11 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๖ รายการ
12 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคงคลัง จำนวน ๔๕ รายการ
13 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
14 ประกาศจัดผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมและปรับชุดตู้ควบคุมไฟ
15 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการจงรักภักดี จำนวน 15 รายการ
16 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ
17 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ วงเงิน ๗,๗๘๐ บาท
18 ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๙๘,๙๘๐.- บาท
19 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้งานสารบรรณ จำนวน ๑ รายการ
20 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาติดตั้งประตูม้วน และระบบไฟฟ้าอาคาร ผชก.กฝศ.รร.ชท. จำนวน ๑ งาน
21 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๓๙,๒๐๗.๖๐ บาท
22 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๐ รายการ
23 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุจัดอบรมกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย นชท.
24 ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ระบบประปา ไฟฟ้า อาคารที่พัก นชท. จำนวน 5 งาน
25 ประกาศผู้ชนะ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ จำนวน 11 รายการ
26 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการขาย สิ่งของเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2566 จำนวน 10 รายการ
27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกให้ดำเนินการขาย วัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ให้ดำเนินการขายวัสดุฝึกศึกษา นชท. ภาคสมทบ 3 ชั้นปี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
29 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำเนินการขายวัสดุไฟฟ้า จำนวน 54 รายาร
30 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์รถพยาบาล จำนวน 1 งาน
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
32 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำเนินการจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู และแมลง จำนวน 1 งาน
33 ประกาศผู้ชนะ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการเวชภัณฑ์และวัสดุทางทันตกรรม จำนวน 24 รายการ
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดประวัติรับราชการ จำนวน 1 รายการ
35 ประกาศผู้ชนะ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการขาย วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
36 ประกาศผู้ชนะ ให้ดำเนินการขายยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำอาคาร 29 32 38 39 41 และ 43 จำนวน 1 งาน
38 ประกาศผู้ชนะ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการขายวัสดุเพื่อใช้ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นชท. 2566 (วัสดุการแพทย์) จำนวน 15 รายการ
39 ประกาศผู้ชนะ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการขายวัสดุเพื่อใช้ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นชท. 2566 (วัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว) จำนวน 7 รายการ
40 ประกาศผู้ชนะ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการขายวัสดุเพื่อใช้ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นชท. 2566 (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) จำนวน 50 รายการ
41 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ให้ดำเนินการขายวัสดุฝึกศึกษา นชท.สมทบ ชั้นปีที่ 3
42 ประกาศผู้ชนะ ดำเนินการขายหนังสือเรียน นชท. ภาคปกติ 72 รายการ
43 ประกาศผู้ชนะ ดำเนินการขายวัสดุกิจกรรมฝึกทักษะวีชาชีพ นชท. 61 รายการ
44 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกให้ดำเนินการขายวัสดุฝึกศึกษา (วิทยาศาสตร์) ภาคสมทบ
45 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกให้ดำเนินการขายวัสดุฝึกศึกษา (วิทยาศาสตร์) ภาคปกติ
46 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกให้ดำเนินการขายวัสดุซ่อมแซมน้่ำซึมจากดาดฟ้า อาคาร 7 จำนวน 11 รายการ
47 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้องานจัดหาครุภัณฑ์สำหรับพัฒนาขีดความสามารถด้านการเรียนการสอน รร.ชท
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร การจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา (น้ำมันก๊าด) สำหรับ นชท.ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องน้ำประจำอาคารเรียน
50 ประกาศผู้ชนะการดำเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา (เชื้อเพลิงปิโตรเลียม) สำหรับ นชท.ภาคปกติ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2566
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษาและน้ำมันเชื้อเพลิง
52 ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทยประจำพื้นที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแผนกวิชาพื้นฐาน (อาคารหมายเลข ๓๒)
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำแผ่นประกาศนียบัตร นชท.
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุในการตรวจสอบคุณวุฒิ
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรนนิบัติบำรุงสื่อการเรียนการสอน
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 2 รายการ
60 ประกาศผู้ชนะ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ
61 ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 72 รายการ
62 ประกาศผู้ชนะ จ้างปรนนิบัตรบำรุงเครื่้องมือการเรียนการสอน ผชก.ฯ จำนวน 1 งาน
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุบริการชุมชน จำนวน 68 รายการ
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารงานจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 12 รายการ
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
72 ประกาศผู้ชนะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมระบบกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างจัดบอร์ดกิจกรรม
74 ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างปรนนิบัติยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 งาน
75 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12รายการ
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา นชท.ภาคปกติ
77 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
79 ประกาศผู้ชนะ งานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างปรนนิบัติบำรุงสื่อการเรียนการสอน
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเกษตร
83 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1 รายการ
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา นชท. ภาคสมทบ
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ัอ สป.3
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 9 รายการ
87 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา (วิทยาศาสตร์ ) สำหรับ นชท.ภาคสมทบ จำนวน 4 รายการ
88 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเผยแพร่และโฆษณา จำนวน 6 รายการ
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซิ้อวัสดุกีฬา 9 รายการ
90 ประกาศผู้ชนะ จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือการเรียนการสอน จำนวน 1 งาน
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุบริการประชาชนทางวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 68 รายการ
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำแผ่นประกาศนียบัตร นชท. ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 รายการ
93 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อถุงยางอนามัย 1 รายการ
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 26 รายการ
95 ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2 รายการ
96 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุในการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 รายการ
97 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
98 ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 งาน
99 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100 ประกาศผลผู้ชนะ จัดจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1 งาน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนภาคปกติ 72 รายการ (2564)
102 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ (2564)
103 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร 36 และอาคาร 37 จำนวน 1 งาน (2564)
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ลู่วิ่งไฟฟ้าออกกำลังกายจำนวน 1 งาน 2563
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยูนิตทำฟัน 1 งาน 2564
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประนิบัติบำรุงเครื่องนึ่งอบไอน้ำ 2564
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าฝึกปฏิบัติติดตั้งไฟฟ้านอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 15 รายการ 2564
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมสำรวจพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 1 รายการ 2564
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 5 รายการ 2564
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประเภทต่างๆ 4 รายการ 2564
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 2564
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ 2564
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 2564
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนและสื่อการศึกษาภาคต้น จำนวน 3 รายการ (2564)
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ 4 รายการ 2564
116 ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสนับสนุน นชท. ภาคปกติ ศึกษาดูกิจการ
117 ประกาศ รร.ชท. เรื่องเผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์และวางระบบท่อระบายน้ำ
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน นชท. ภาคสมทบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน นชท. ภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
120 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำ ไตรมาสที่ 3ประกวดราคา


ชื่อเรื่อง
1 ประกวดราคาจัดจ้าง งานปรับปรุงซ่อมห้องน้ำ อาคารกองบัญชาการ กรมนักเรียน (อาคาร ๓๔) และสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ร่างประกาศประกวดราคาจัดจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารกองบัญชาการ กรมนักเรียน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อาคาร ๓๔) และระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีการกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เพื่อวิจารณ์ร่าง)
3 ขายทอดตลาดซากพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนคลังเชื้อเพลิง (อาคาร 8) โรงงานช่างท่อและโลหะแผ่น (อาคาร 9) และโรงเก็บแก๊ส (อาคาร14)
4 ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารบ้านพักสวัสดิการ
5 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ฯ
6 ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมแซมอาคารแผนกวิชาพื้นฐาน อาคาร ๓๒
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดโลหะด้วยระบบไฮดรอลิกส์จำนวน 1 รายการ 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดประจำอาคาร 29 32 38 39 41 และ 43